Tuesday, April 7, 2009

Kasama Niyang Ipinako


KASAMA NIYANG IPINAKO

"Hindi na ako ang nabubuhay kungdi si Kristo na sa akin ay nananahan. Ako’y kasama Niyang ipinako sa krus. Ako’y nabubuhay ngayon na may pananampalataya sa Anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng Kaniyang buhay para sa aking kaligtasan."

Ito ang madalas kong naririnig sa isang kapatid kung saan siyang naging memory verse niya for life. Ito’y palagi niyang nababanggit.

Totoo ang inihahayag ng talatang ito sa Galatians 2:20. Na ang sinumang nakipagkaisa na kay Kristo ay namatay na sa sarili niya. Ang lumang pagkatao ay ipinako na sa krus at si Kristo na ang nabubuhay sa kanya.

Ito ang dapat na pagbulay-bulayan natin sa araw-araw nating buhay bilang Kanyang mga lingkod. Pagka’t kadalasan ang lumang pagkatao pa rin ang nakikita sa Kanyang mga anak at ang pita ng laman ang madalas na nagpupumiglas mula sa atin.

Sa trabaho, sa opisina, sa bahay at maging sa loob ng Gawain sa Panginoon, namamalas pa rin ang lumang sarili at mga kasalanang binayaran na ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan sa krus. Hindi na siya ang dapat nakikita, kungdi ang bagong buhay mula kay Kristo.

We must die to ourselves and live in Christ. Take up our cross daily and follow Him.

Ating ihayag “hindi na ako ang nabubuhay kungdi si Kristo na sa akin ay nananahan. Ang luma kong pagkatao ay kasama Niyang ipinako."

Isang Pagbubulay-bulay.

No comments: