Wednesday, April 28, 2010

FINISH LINE


by Max Bringula

Dati-rati'y ang bilis ng iyong takbo? Maliksi. Bawat hakbang ng iyong paa'y malawak ang naaabot. Halos di ka maabutan ng mga kasama mo. Subalit ano ang nangyari? Bakit para bagang bumagal yata ngayon ang iyong pagtakbo?. Nahahapo ka na ba? O may mga kadahilanang nagdudulot ng iyong unti-unting pagbagal at tuluyang pagtigil kung di susuriin ang pinagmulan o sanhi nito.

Ito ang isinulat ni Pablo na nakasaad sa Galatians 5:7, "You ran well. Who hindered you from obeying the truth?"

Maraming mga Kristiyano ang maaaring maka-relate sa sinasabing ito ni Apostle Paul. Kung saan dati-rati'y mainit tayo at masigasig sa gawain ng Panginoon. Ever-present at ever-ready. Nandiyan at laging handa kung may gawain. Subalit ngayon, susulpot, lilitaw kung kaylan lang ibigin, kung kaylan walang ibang gagawin na mas inuuna pa natin. Parang kabute na lilitaw lamang pagkatapos umulan. Mabuti pa nga ang kabute, alam mo kung kaylan lilitaw. Subalit ang Kristiyano, di mo maapuhap kung susulpot ba o hindi. O tuluyan ng naglaho na parang bula.

Dati-rati'y imahen ka ng katuwiran, ng kabanalan. Ilaw mo'y maliwanag at buhay mo'y pagpapala sa lahat. Ngunit ngayon ang katotohanan at kasinungalingan ay para bagang sa iyo'y iisa na lamang. Ilaw mo'y di na maaninag pagkat nalalambungan ng kadiliman.

Pakatandaan, tayong lahat ay mistulang mananakbo (runner) sa isang takbuhan. And we run in such a way as to reach the finish line at a shortest time possible. Ituon mo ang iyong paningin sa Finish Line at ika'y magtatagumpay. Tumakbo ka na nasa puso't isip mo ang pagwawagi.

"Let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith.". (Hebrews 12:1-2)

Sunday, April 4, 2010

Breaking News - The Tomb is Empty, He Has Risen!


Mula sa panulat ni Max Bringula

"He is not here: for He has risen." – Matthew 28:6

Kung may CNN nung araw, ito marahil ang balitang bubulaga sa mga disipulo ng Panginoong Hesus, ni Herodes at ng kanyang mga sundalo, ni Pontio Pilato at ng mga Hudyo. Na wala si Hesus sa Kanyang libingan pagka't Siya'y muling nabuhay.

Ang balitang ito'y labis na nagbigay ng kagalakan sa mga kababaihan na noo'y nagtungo sa libingan ni Hesus madaling araw ng Linggo upang pahiran ng langis at pabango ang Kanyang katawan. Takot ang bumalot sa kanila noong una nang matagpuang wala sa libingan si Hesus, subalit ito'y napawi nang ihayag sa kanila ng Anghel na Siya'y wala roon pagka't Siya'y muling nabuhay.

Ang balitang ito'y nagbigay naman ng kapahingahan sa puso't isipan ng mga disipulo Niya na noo'y labis na naninimdim sa pagkamatay ng kanilang Panginoon. Na hindi naman pala sila tunay na iniwan ni Hesus pagka't Siya'y bumalik. Siya'y muling nabuhay.

Subalit malaking takot naman ang naramdaman sa buong katauhan ng mga sundalo, ng mga pinuno nang panahong iyon, ng mga Hudyo pagka't sila'y di naniwala sa isinugo ng Diyos. They really have all the reasons to be afraid of.

But how 'bout us, ang balita ba na Siya'y muling nabuhay ay nagdudulot pa rin sa atin ng ibayong kalakasan? Na Siya'y buhay at kailanman ay di Niya tayo iniwan at pinabayaan? O tayo'y animo'y walang buhay na Diyos pagkat tuwina'y talunan at di makapanagumpay sa palaso ng kalaban, sa tukso at mga pagsubok.

Kapatid, kaibigan... tayo'y bumangon na, tumindig pagka't ang ating Diyos ay buhay!

He has risen! That's the breaking news.

Ito'y ating pagbulay-bulayan.