Sunday, April 4, 2010

Breaking News - The Tomb is Empty, He Has Risen!


Mula sa panulat ni Max Bringula

"He is not here: for He has risen." – Matthew 28:6

Kung may CNN nung araw, ito marahil ang balitang bubulaga sa mga disipulo ng Panginoong Hesus, ni Herodes at ng kanyang mga sundalo, ni Pontio Pilato at ng mga Hudyo. Na wala si Hesus sa Kanyang libingan pagka't Siya'y muling nabuhay.

Ang balitang ito'y labis na nagbigay ng kagalakan sa mga kababaihan na noo'y nagtungo sa libingan ni Hesus madaling araw ng Linggo upang pahiran ng langis at pabango ang Kanyang katawan. Takot ang bumalot sa kanila noong una nang matagpuang wala sa libingan si Hesus, subalit ito'y napawi nang ihayag sa kanila ng Anghel na Siya'y wala roon pagka't Siya'y muling nabuhay.

Ang balitang ito'y nagbigay naman ng kapahingahan sa puso't isipan ng mga disipulo Niya na noo'y labis na naninimdim sa pagkamatay ng kanilang Panginoon. Na hindi naman pala sila tunay na iniwan ni Hesus pagka't Siya'y bumalik. Siya'y muling nabuhay.

Subalit malaking takot naman ang naramdaman sa buong katauhan ng mga sundalo, ng mga pinuno nang panahong iyon, ng mga Hudyo pagka't sila'y di naniwala sa isinugo ng Diyos. They really have all the reasons to be afraid of.

But how 'bout us, ang balita ba na Siya'y muling nabuhay ay nagdudulot pa rin sa atin ng ibayong kalakasan? Na Siya'y buhay at kailanman ay di Niya tayo iniwan at pinabayaan? O tayo'y animo'y walang buhay na Diyos pagkat tuwina'y talunan at di makapanagumpay sa palaso ng kalaban, sa tukso at mga pagsubok.

Kapatid, kaibigan... tayo'y bumangon na, tumindig pagka't ang ating Diyos ay buhay!

He has risen! That's the breaking news.

Ito'y ating pagbulay-bulayan.

1 comment:

tagskie said...

hi.. just dropping by here... have a nice day! http://kantahanan.blogspot.com/