Tuesday, July 6, 2010

Sa Ikapitong Araw

Pagbubulay-bulay ni Max Bringula

Banal para sa Panginoon ang ika-pitong araw. Ito ang ika-apat na utos na ibinigay Niya, "Remember the Sabbath day by keeping it holy." (Exodus 20:8). "Anim na araw kayong magtratrabaho at sa ika-pito ay siya ninyong pagpapahinga", dagdag pa ng Panginoon.

Paano natin gugulin ang ika-pitong araw? Papaano na ito'y magiging isang kapahingahan? Papaano ito magiging banal?

Nilikha ng Diyos ang langit at lupa, ang araw, buwan at mga bituin, mga hayop at halaman, pati na ang unang tao na si Adan at Eba sa loob ng anim na araw. At sa ika-pitong araw, Siya'y nagpahinga. Ito'y kanyang pinagpala at ginawang banal.

Ganito rin ang nais ng Diyos sa Kanyang mga nilikha. Anim na araw ang pag-gawa at ang ika-pito'y pagpapahinga. Ibig bang sabihin, hihilata na lamang tayo at magtutu-tulog ng isang buong araw? Hindi kikilos, hindi mag-aayos, hindi magluluto at kakain?

Dapat higit pa nga ang ating pag-gawa upang ang ika-pitong araw ay lubos na maging banal. Papaano? Mag-ukol ng oras at panahon sa pagpupuri at pagsamba. Maglingkod sa pamamagitan ng paghahayag ng Kanyang Salita. Tumulong sa kapus-palad. Magpakain sa mga nagutuom at nauuhaw. Bisitahin ang maysakit at nasa kulungan. Gumawa ng kabutihan. Sa pamamagitan ng mga ito magiging banal ang ika-pitong araw.

"Remember the Sabbath day by keeping it holy." (Exodus 20:8)

It doesn't matter kung anong araw ba ang Sabbath para sa inyo. Ito ba'y Sunday o Friday, o kaya'y Saturday. What matters is on the seventh day, we rested in the LORD and we make it holy.

Monday, July 5, 2010

The Sweetest Name of All

Pagbubulay-bulay ni Max Bringula

Calling a person in his/her own name with endearment and concern provides much joy and assurance to its recipient. No matter how witty and absurd the name is such as LUTGARDA, SOCORRO, PROCOPIO, SIMPRONIO, BONIFACIO, PERFECTO, and more, it will still sound like music in their ear if said right and straight from the heart. It gives respect to the person owning it.

Similarly, this is how we ought to give honor and adoration to the sweetest Name of all, the name above all names - the name of Jesus, whose every knee would bow, and every tongue would confess as Lord and Savior.

Ang pangalan ng Panginoon ay dapat igalang, bigkasin at gamitin ng wasto pagkat ito ang Ikatlong Utos. "You shall not misuse the name of the LORD your God." - Exodus 20:7

Ang sinumang sumasalaula ng pangalan ng ating Panginoon ay di ipawawalang-sala. (Exodus 20:7) Kung kaya't dapat itong sambitin ng may pagmamahal, isapuso ng tapat at mamalas sa ating mga gawa. Maluwalhati nawa ang Kanyang pangalan sa ating mga buhay.

Sunday, July 4, 2010

Rebulto


Worship belongs only to the true, eternal and invisible God.

"And God is Spirit, and those who worship Him, must worship Him in spirit and truth." (John 4:4) Siya'y dapat sambahin sa espiritu at hindi sa ano mang anyo. Ito ang ikalawang utos - "You shall not make for yourself an idol in the form of anything in heaven above ...or on the earth beneath or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them." (Exodus 20:4-5)

Ipinagbabawal ng Diyos ang paggawa ng rebulto, ng ano mang hugis o anyo na nakikita natin sa langit, sa lupa o sa ilalim ng tubig upang luhuran at sambahin. Pagkat ang lahat ng bagay na ating nakikita ay nagmula sa Kanya. Kung kaya't ang pagsamba ay nauukol lamang sa Lumikha at hindi sa mga nilikha.

Mapanibughuin ang ating Diyos (at dapat lamang). Wala tayong ibang sasambahin kungdi Siya lamang. Worship the Creator and not His creation. Ang sinumang di susunod at patuloy na sasamba sa nilikha lamang ay parurusahan Niya hanggang ika-apat na lahi. Subalit pagpapalain Niya ang susunod sa Kaniya at sasamba ng tunay.

Ikaw ba'y may inuukit na rebulto sa iyong buhay? Mga tao, bagay, o sarili na sinasamba mo ng higit sa tunay na Diyos na Siyang pinagmumulan ng lahat.

Ang sinumang gumagawa nito ay matutulad sa rebultong sinasamba niya. May mata ngunit di nakakakita. May tainga ngunit di nakariring. May bibig subalit animo'y pipi na di makapagsalita. Ikaw ba ito?

Siyasatin natin ang sarili, baka naman may rebulto na tayong sinasamba.

"You shall not make for yourself an idol. You shall not bow down to them or worship them." - Exodus 20:4-5

Isang Pagbubulay-bulay.

Saturday, July 3, 2010

Ang Diyos na Tunay at Wala ng Iba

Sa panulat ni Max Bringula

"You shall have no other gods before Me." - Exodus 20:3

Iisa lamang ang Diyos na may likha ng langit at lupa, na nagbigay sa atin ng buhay at patuloy na nagdurugtung nito araw-araw. Isang tunay na Diyos na dapat purihin at sambahan, paglingkuran at alayan ng ating panaho't kalakasan. "You shall have no other gods before me" (Exodus 20:3) Ito ang unang utos.

May iba ka pa bang diyos na pinupuri't sinasamba? Ito man ay tao, bagay, pera, katanyagan at kapangyarihan, o maging ng sarili na minamahal mo ng higt kaysa sa tunay na Diyos. May umaagaw ba ng iyong atensiyon at oras sa halip na sa Kanya mo ituon? May binibigyan ka ba ng higit na prayoridad kaysa ang unahin ang kalooban at Kanyang nais? May sinusunod ka ba ng higit kaysa ang tumalima sa Kanyang mga utos? May iba pa bang diyos na nakaluklok sa trono ng iyong puso?

Siyasatin natin ang sarili. Baka may iba na tayong diyos na sinasamba at pinaglilingkuran. Ang utos Niya, "wala kang magiging ibang diyos, maliban sa Akin".

Siya lamang ang tunay na Diyos at wala ng iba.

Isang Pagbubulay-bulay.