Monday, July 5, 2010

The Sweetest Name of All

Pagbubulay-bulay ni Max Bringula

Calling a person in his/her own name with endearment and concern provides much joy and assurance to its recipient. No matter how witty and absurd the name is such as LUTGARDA, SOCORRO, PROCOPIO, SIMPRONIO, BONIFACIO, PERFECTO, and more, it will still sound like music in their ear if said right and straight from the heart. It gives respect to the person owning it.

Similarly, this is how we ought to give honor and adoration to the sweetest Name of all, the name above all names - the name of Jesus, whose every knee would bow, and every tongue would confess as Lord and Savior.

Ang pangalan ng Panginoon ay dapat igalang, bigkasin at gamitin ng wasto pagkat ito ang Ikatlong Utos. "You shall not misuse the name of the LORD your God." - Exodus 20:7

Ang sinumang sumasalaula ng pangalan ng ating Panginoon ay di ipawawalang-sala. (Exodus 20:7) Kung kaya't dapat itong sambitin ng may pagmamahal, isapuso ng tapat at mamalas sa ating mga gawa. Maluwalhati nawa ang Kanyang pangalan sa ating mga buhay.

No comments: