Tuesday, July 6, 2010

Sa Ikapitong Araw

Pagbubulay-bulay ni Max Bringula

Banal para sa Panginoon ang ika-pitong araw. Ito ang ika-apat na utos na ibinigay Niya, "Remember the Sabbath day by keeping it holy." (Exodus 20:8). "Anim na araw kayong magtratrabaho at sa ika-pito ay siya ninyong pagpapahinga", dagdag pa ng Panginoon.

Paano natin gugulin ang ika-pitong araw? Papaano na ito'y magiging isang kapahingahan? Papaano ito magiging banal?

Nilikha ng Diyos ang langit at lupa, ang araw, buwan at mga bituin, mga hayop at halaman, pati na ang unang tao na si Adan at Eba sa loob ng anim na araw. At sa ika-pitong araw, Siya'y nagpahinga. Ito'y kanyang pinagpala at ginawang banal.

Ganito rin ang nais ng Diyos sa Kanyang mga nilikha. Anim na araw ang pag-gawa at ang ika-pito'y pagpapahinga. Ibig bang sabihin, hihilata na lamang tayo at magtutu-tulog ng isang buong araw? Hindi kikilos, hindi mag-aayos, hindi magluluto at kakain?

Dapat higit pa nga ang ating pag-gawa upang ang ika-pitong araw ay lubos na maging banal. Papaano? Mag-ukol ng oras at panahon sa pagpupuri at pagsamba. Maglingkod sa pamamagitan ng paghahayag ng Kanyang Salita. Tumulong sa kapus-palad. Magpakain sa mga nagutuom at nauuhaw. Bisitahin ang maysakit at nasa kulungan. Gumawa ng kabutihan. Sa pamamagitan ng mga ito magiging banal ang ika-pitong araw.

"Remember the Sabbath day by keeping it holy." (Exodus 20:8)

It doesn't matter kung anong araw ba ang Sabbath para sa inyo. Ito ba'y Sunday o Friday, o kaya'y Saturday. What matters is on the seventh day, we rested in the LORD and we make it holy.

No comments: