Sunday, July 4, 2010

Rebulto


Worship belongs only to the true, eternal and invisible God.

"And God is Spirit, and those who worship Him, must worship Him in spirit and truth." (John 4:4) Siya'y dapat sambahin sa espiritu at hindi sa ano mang anyo. Ito ang ikalawang utos - "You shall not make for yourself an idol in the form of anything in heaven above ...or on the earth beneath or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them." (Exodus 20:4-5)

Ipinagbabawal ng Diyos ang paggawa ng rebulto, ng ano mang hugis o anyo na nakikita natin sa langit, sa lupa o sa ilalim ng tubig upang luhuran at sambahin. Pagkat ang lahat ng bagay na ating nakikita ay nagmula sa Kanya. Kung kaya't ang pagsamba ay nauukol lamang sa Lumikha at hindi sa mga nilikha.

Mapanibughuin ang ating Diyos (at dapat lamang). Wala tayong ibang sasambahin kungdi Siya lamang. Worship the Creator and not His creation. Ang sinumang di susunod at patuloy na sasamba sa nilikha lamang ay parurusahan Niya hanggang ika-apat na lahi. Subalit pagpapalain Niya ang susunod sa Kaniya at sasamba ng tunay.

Ikaw ba'y may inuukit na rebulto sa iyong buhay? Mga tao, bagay, o sarili na sinasamba mo ng higit sa tunay na Diyos na Siyang pinagmumulan ng lahat.

Ang sinumang gumagawa nito ay matutulad sa rebultong sinasamba niya. May mata ngunit di nakakakita. May tainga ngunit di nakariring. May bibig subalit animo'y pipi na di makapagsalita. Ikaw ba ito?

Siyasatin natin ang sarili, baka naman may rebulto na tayong sinasamba.

"You shall not make for yourself an idol. You shall not bow down to them or worship them." - Exodus 20:4-5

Isang Pagbubulay-bulay.

No comments: