Monday, May 24, 2010

Hindi Lang Isang Beses, Kungdi Higit Pa


"Like newborn babes, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation." - 1 Peter 2:2 (NIV)

Akda ni Max Bringula

Napakahalaga sa isang bagong silang na sanggol ang pagpapa-inom ng gatas. Ito man ay gatas na galing sa ina o infant's milk na nabibili sa tindahan o botika. May ingredient at akmang nutrition ito na kakailanganin ng sanggol upang siya'y lumaki ng tama at malusog.

Ganito rin inihalintulad ang isang bagong mananampalataya - kailangan niya ng puro at espirituwal na gatas upang lumago sa kanyang pananampalataya. At ang gatas na ito ay ang Salita ng Diyos.

Kung araw-araw ay pinapainom ang bata ng gatas, hindi lang isang beses kungdi higit pa, ganoon din nararapat sa Salita ng Diyos. Dapat palagiang busugin natin ang ating kaluluwa ng espirituwal na inumin at pagkain.

"Man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." - Matthew 4:4

Sikapin natin kung gayon na maglaan ng oras sa pakikinig, pagbabasa at pag-aaral ng Kanyang mga Salita. Ito ang kailangan natin upang lumago sa ating pananampalataya.

Hindi isang beses lamang, kungdi higit pa.

Selected Reading: 1 Peter 2:1-3

Sunday, May 23, 2010

The Power of Prayer


We cannot underestimate the power of prayer. It's the tool that God gave us to triumph in this weary and imperfect world. Much more if the prayer comes from His elect. "The effective prayer of the righteous man, availeth much", the Word of God says in James 5:16.

Therefore, let us approach His throne of grace and with humble and contrite heart, seek His mercy. He will be more than glad to answer our prayers. It is His joy to answer the call of His people. For in our prayer, His power and might is displayed.

You may be experiencing difficult moments in your life now. You could be financially incapacitated to meet your commitments, loved ones have been suffering from sickness, your job in peril, and many other uncertainties cropping up in your mind. Don't lose hope. There's a power in prayer. He is just a knee away, a prayer away. Utter a prayer now to Him. Nothing is impossible and difficult for Him.

Tuesday, May 18, 2010

I Am Sorry...


Akda ni Max Bringula

Sorry, di ko sinasadya. Di ko alam na nasaktan ka pala. Sorry talaga.”

Maaaring pamilyar sa atin ang ganitong mga kataga. Maaaring narinig mo na ito sa isang kaibigan, kapatiran o sa taong malapit sa iyong puso. O maaaring ikaw mismo ay nagbitiw ng ganitong pananalita. Nagsusumamo sa salitang iyong nabigkas na di naman ninais sabihin subalit nasambit na. Kung kaya’t kasunod na lamang niyon ay “Sorry…”

Sadyang malaki ang nagagawa ng maliit na dila na nasa loob ng ating bibig. Maliit subalit makapangyarihan. Sa salita na mula sa dila mapapasunod mo ang isang batalyon, mapapakilos mo ang puso’t isipan ng tao. Maaari itong makapagbigay liwanag at kulay sa madilim na pinagdaraanan. Nakapagdudulot ito ng kalakasan at sigla sa mga napapagal at nalulumbay.

Gayunpaman, sa dila ring iyan nagmumula ang kapamahakan, panghihina, kaguluhan at di pagkakaunawaan.

Kung kaya’t paka-ingatan daw natin ang bawat salita na mumutawi sa ating bibig. Limiing maigi ang bawat letrang ating titipahin, ite-tesxt at isusulat. Dahil baka sa halip na buhay ang dulot nito, pagkabigo, kalungkutan at kapahamakan ang kamtin ng makakarinig at makakabasa, o kaya’y galit at sakit ng kalooban ang maranasan ng tatanggap.

Ingatan ang labi. Suriin ang sasabihin at isusulat, upang sa kinalaunan ay di “sorry” ang ating babanggitin pagkatapos, kungdi, “salamat”.

For out of the abundance of the heart, the mouth speaks” – Matthew 12:34

Suggested Reading: James 3:1-11

Monday, May 3, 2010

Ang Bulag, Pipi at Bingi at ang Pilay


Akda ni Max Bringula

May popular na kundiman na madalas awitin ng mga matatanda noong araw o marahil magpahanggang-ngayon ay napapakinggan pa rin natin - yung “Doon Po Sa Amin”.

Batay sa lyrics ng awitin, sa bayan daw ng San Roque ay may nagkatuwaan na apat na pulubi – ang pilay, ang bulag, ang pipi at ang bingi. Umawit daw itong pipi, nakinig naman ang bingi, nanood ang bulag at humataw naman ng sayaw itong pilay na marahil ay nag-breakdance pa.

Nakaka-aliw, nakakagiliw pagkat imposibleng magawa ito ng pilay, bulag, pipi at bingi dahil taliwas ito sa kanilang pisikal na kalagayan.

Subalit ganito ang karamihan sa atin - animo’y pilay, bulag, pipi at bingi.

Hindi kakitaan ng katuwiran at kaliwanagan pagkat tayo mismo ay bulag sa katotohanan. Ang pinaiiral at pinanghahawakan ay ang baluktot na pananaw ng mundo sa halip na ang puro’t dalisay na mga Salita ng Diyos.

Animo’y pipi na hindi maihayag ang katotohanan pagkat tayo mismo ay nabubuhay sa kasinungalingan at pagbabalat-kayo kung kaya’t tikom ang bibig at di makapagsalita dahil di magiging kapani-paniwala at bagkus baka mapupulaan pa. “Ows….?” ang marahil pagtatanong at pagtataka ng makaririnig sa sasabihin natin pagkat taliwas sa ating gawa ang sinasambit ng ating bibig.

Animo’y bingi pagkat hindi napapakinggan o pinapakinggan ang aral na itinuturo Niya sa atin. Hindi sinusunod ang utos Niya. Bagama’t araw-araw naman nating naririnig o nababasa ang Kanyang mga Salita, may araw-araw na Pagbubulay-bulay na ibinabahagi sa atin, subalit mistulang bingi pa rin pagkat di naaaninag sa buhay ang pagbabagong idudulot sana kung pakikinggan niya lamang at susundin ang Salitang kanyang naririnig.

Kumpleto ang paa, subalit animo'y pilay. Di makalakad ng matuwid bagkus iika-ika at minsa'y animo'y sakang. Ang kabilang paa'y nasa katuwiran, samantala ang kabila nama'y nasa sanlibutan. Pilay pagkat di makakalakad kung walang tungkod na hahawakan. Lagi na lamang aalalayan.

Kapatid, kaibigan…. ikaw ba’y pilay, bulag, pipi at bingi?

May paa subalit di maihakbang sa tuwid na pamumuhay, may mata subalit di makita ang katotohanan at katuwiran. May bibig subalit di makapaghayag kung ano ang tama at nararapat. May tainga subalit di marinig ng malinaw ang mga utos at aral Niya?

Pagbulay-bulayan natin ito at pakalimiin. Baka tayo’y higit pa sa pilay, bulag, pipi at bingi

"They have mouths, but cannot speak, eyes, but they cannot see; they have ears, but cannot hear." - Psalms 135:16-17