Sunday, April 26, 2009

Dinggin ang Tawag Niya


Dinggin ang Tawag Niya

Now Samuel did not yet know the LORD: The word of the LORD had not yet been revealed to him.” (1 Samuel 3:7)

Minsa’y tumawag sa akin ang isang kaibigan na ngayo’y nasa Australia na’t doon nagtratrabaho. Pilit niyang iniiba ang kanyang tinig sa kabilang linya sa hangaring ako’y biruin. Subalit agad ko naman siyang nakilala.

Hoy! Hindi maipagkakaila yang boses mo noh. Ikaw pa! Musta ka na, mokong?” Isang malakas na tawa ang isinukli niya. “Ba’t mo nalamang ako ito, galing mo naman” ang tanong niya na may pagkamangha.

Bawat tao raw ay may kanya-kanyang uri ng tinig na mapagkikilanlan mo. Tinig na kanyang-kanya lamang. At dahil matagal mo nang nakasama, tinig niya pa lang, bisto mo na.

Minsan nga boses nila’y ating ginagaya kapag tinutukoy siya sa iyong kausap. Nakikilala nila naman agad ito lalo na’t kung prominente ang taong iyon at ang style at salitang madalas niyang sabihin ang gagamitin mo.

Kapag nagsalita ka ng super bagal tulad ng “ito…… ang….. inyong.......”, alam na agad ng kausap mo kung sino iyon. Kung kaya’t idurugtong niya na ang “kuya……Cesar…..” na super bagal din ang pagkabigkas.

At kapag buo at maragsang pagbigkas naman ng “Oh hindeh!” ang iyong sinabi sabay ang paglaki ng butas ng ilong, alam nila agad na ang tinutukoy mo’y si Ben David.

( Teka nga pala, kilala nyo ba ang mga personalidad na tinutukoy ko ? Hmmm…mukhang napaghahalata yata ang aking edad, hehehe…. )

Kung gaano tayo kahusay sa pagkilala sa tinig ng iba, dapat ay gayon din sa tinig ng Diyos. Dahil kung sinasabi nating kilala natin Siya, dapat ay tinig Niya pa lang , alam mo na. Bulong pa lang Niya’y nauulinigan mo na.

Subalit bakit minsan, hindi natin Siya naririnig? Tawag Niya’y di mo mabosesan. Tinig Niya’y di mo makilala.

Tulad ni Samuel na ating mababasa sa 1 Samuel 3:1-10, habang siya’y nagpapahinga noon sa may templo, tinawag siya ng Diyos. “Samuel, Samuel...” “Andito po ako” ang sagot naman niya sabay tungo kay Eli, na kanyang tagapangalaga. “Hindi kita tinatawag” ang turan ni Eli kay Samuel. “Bumalik ka na sa iyong higaan”. Muli’y tinawag ng Diyos si Samuel, hanggang ikatlo, subalit hindi pa rin nakilala ni Samuel ang tumatawag sa kanya, pagka’t nung panahong iyon ay di pa Niya kilala ang Diyos, o wala pa siyang personal na relasyon sa Panginoon.

Now Samuel did not yet know the LORD: The word of the LORD had not yet been revealed to him.” (1 Samuel 3:7)

Ganito rin minsan ang dahilan kung bakit di natin naririnig ang Diyos. Kung bakit di nakikilala agad ang tinig na tumatawag sa atin. Wala pa tayong tunay at personal na relasyon sa Kanya. Bagama’t ikaw ay nasa templo na - nananambahan, naghahandog, naglililingkod.

Activity is not a guarantee of holiness. It is the time that we spend with Him in prayer, in meditation of His Words that matters. It is our relationship with Him that counts. Sometimes, we’re too busy in the Kingdom, but have no time with the King.

Ito ang dahilan kung bakit tinig Niya’y di mo mabosesan. Tawag Niya’y di mo makilala.

Sabi ng Panginoon sa John 10:27, “ang aking mga tupa ay nakakikilala sa aking tinig. Kilala ko sila, at sila’y sumusunod sa akin.”

Ikaw ba ang tinutukoy ng Panginoon na Kanyang mga tupa?

Pagkat kung magkagayon, tinig Niya’y batid mo dapat, at ika’y sa Kanya ay susunod.

Subalit bakit di agad tumatalima? Tunay mo ba siyang naririnig? O nagbibingihan ka lamang o nagmamaang-maangan. Pinagpapabukas ang dapat gawin.

Kung tunay na ika'y isa sa Kanyang mga tupa, gayo'y dinggin mo ang tawag Niya.

Isang Pagbubulay-bulay Araw-Araw.

No comments: