Sunday, November 1, 2009

Santo

Mula sa Panulat ni Max Bringula

"All the saints send their greetings." - 2 Corinthians 13:13

Santo o santa (kung kababaihan ang tinutukoy), ito ang tawag sa nilalang na ang buhay ay puspos ng kabanalan. Bagama’t sa Ingles ay isang salita lang ang gamit, “saints” (babae man o lalaki).

Tuwing sasapit ang unang araw ng Nobyembre, ipinagdiriwang sa buong mundo ang tinatawag na “All Saints Day” na unang nagsimula sa Mexico. Ito’y hango sa isang pagan celebration na dinamitan lamang ng gawi at paniniwalang Kristiyanismo kung kaya’t naging bahagi na ng pagdiriwang ng ilang mga Kristiyano ang turing.

Subalit, ano nga ba ang katotohan sa salitang “Santo” or saints? Minsa’y makaririnig din tayo ng santo-santito o santa-santita na ang ibig sabihi’y nagsasantu-santuhan kaht di naman santo. At lately, mayroon pang Santino, ang bida sa teleseryeng “May Bukas Pa” na nakaka-usap daw ang Panginoong Hesus at ang tawag niya’y “si bro”.

Mahalagang malaman natin ang tamang kahulugan ng salitang “Santo” at kung sino ang pinatutungkulan nito sa Banal Niyang Aklat. Pagkat sa ating kapanahunan ay maraming lalabas na mga bulaang guro na magdadala sa marami sa maling aral.

Ito ang babalang winika ng ating Panginoon na mababasa natin sa Luke 21:8, "Watch out that you are not deceived. For many will come in my name, claiming, 'I am he,' and, 'The time is near.' Do not follow them.”

Huwag ninyo silang sundin. Huwag gayahin. Huwag maki-ayon sa kanilang mga gawi.

Na ang “Santo” raw ay yaong mga patay na’t nasa kalangitan at sila’y tinatawag na santo (o santa) pagkat ang buhay nila’y kinakitaan ng kabanalan. Mali ang unang tinuran bagama’t tama ang huli.

Ano ang itinuturo ng Kanyang Salita tungkol sa bagay na ito? Na ang Santo ay yaong mga buhay pa at hindi yaong mga patay na. Tunghayan natin ang ilang mga passages na tumutukoy sa mga santo.

Sa Romans 1:7 - "To all in Rome who are loved by God and called to be saints." Tinawag ni Pablo na mga santo ang mga mananampalataya sa Rome na kanyang ibig dalawin. Sila’y mga buhay pa.

Sa Psalms 30:4 - "Sing to the LORD, you saints of his; praise his holy name." Umawit daw ang mga santo sa Panginoon. Kayong lahat ng nagpupuri sa Kanyang Pangalan. Uli, sila’y mga buhay pa at umaawit pa nga.

Sa Acts 9:32 - "As Peter traveled about the country, he went to visit the saints in Lydda." Si Pedro ay bumisita sa bayan ng Lydda kung saan naroroon ang mga santo na tumutungkol sa mga mananampalataya. Sila’y mga buhay pa at hindi sementeryo ang bibisitahin niya sa Lydda.

Sa 2 Cor 13:13 - "All the saints send their greetings." Ang lahat daw ng mga santo ay bumabati sa kanyang mga kapwa mananampalataya din. Sila’y mga buhay pa at nagpapadala pa nga ng messages o greetings na kung may SMS o eMail na siguro noon ay ito ang pamamaraan ng kanilang gagamiting pagbati.

Kung gayon ano ang tama? Sino ang tinatawag na santo?

Habang tayo’y buhay pa, tayo na kumikilala sa Panginoong Hesus na Siyang tunay na Diyos, Panginoon at ating Tagapagligtas ang siyang tinatawag na “Santo” at “Santa”. Kung kaya’t kung ang pangalan mo’y Bonifacio, ang tawag sa’yo ay Santo Bonifacio. O kung Lamberto, Santo Lamberto. At kung Rizalina ay Santa Rizalina. Bagama’t di naman ganito ang tawag natin kungdi simpleng “kapatiran” lamang ang sinasambit natin, o kaya’y “kuya” o “ate”.

Tayo ang mga santo at hindi ang mga santo at santang alam natin na nasa altar at simbahan na niluluhuran ng marami, pinupunasan at dinarasalan.

Huwag tayong padaraya”, sabi ng ating Panginoon. (Luke 21:8)

Pagkat ang bawat isang pinabanal na ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang dugo at buhay na inialay para sa ating kaligtasan ang tunay na mga santo.

Umawit tayong lahat na hinirang ng Diyos. Purihin natin ang Ngalan Niya. Ito ang tunay na pagdiriwang ng mga santo – ang mga pinabanal na ng Diyos. Ito ang tunay na “All Saints Day”.

Sama ka na sa pagdiriwang, pagka’t ikaw ang tunay na santo kung sa puso mo’y kumilala ka at tumanggap sa Kaniya bilang iyong Panginoon at Tagapagligtas.

Santo, ikaw na ba iyon?

Isang Pagbubulay-bulay.

No comments: