Monday, November 23, 2009

Ang Diyos ay Pag-ibig

Mula sa Panulat ni Max Bringula

"Whoever does not love does not know God, because God is love." - 1 John 4:8

Isa sa dakilang katangian ng ating Diyos ay ang Kanyang wagas na pagmamahal. Siya’y puno ng pag-ibig sa lahat – sa mga nagtatapat at maging sa mga makasalanan.

Ang pag-ibig Niya’y nagdudulot ng pagpapala at biyaya sa mga sumusunod sa Kaniya, at kaligtasan sa tiyak na kapahamakan sa mga makasalanang manunumbalik sa Kanya.

Ang salitang pag-ibig sa tunay na kahulugan nito’y sumasalamin mismo sa ating Panginoon pagkat Siya ay Pag-ibig. Ito ang inihahayag ng Banal na Kasulatan - na ang Diyos ay Pag-ibig. God is love.

Kung kaya’t ang sino man daw na hindi umiibig tulad ng pag-ibig sa atin ng Diyos ay di nakakikilala sa Diyos.

Whoever does not love does not know God, because God is love.” (1 John 4:8)

Ito ang tunay na pag-ibig. Hindi ang pag-ibig na ayon sa tao. Pagkat maraming ibinibigay na kahulugan ang sangkatauhan kung ano ang pag-ibig sa kanila. Samut-sari. May nagsasabing “love means you never having to say you’re sorry" na hango sa popular na awitin noon na “Love Story” na siyang titulo rin ng pelikula na pinagbidahan ni Ryan O’Neal at Ali McGraw during the 60’s kung saan maaalala ang bantog na dialogue noon na “Who’s gonna clean the toilet? Who’s gonna clean the kitchen?” (tanda nyo pa ba ito?)

Sabi naman ng iba na ang dakilang pagmamahal daw ay ang ibigin ang sarili na maririnig sa awit na “The Greatest Love of All” na ganito ang lyrics “Learning to love yourself is the greatest love of all”.

May nagsasabi naman na “love conquers all”. Sasakupin nito ang lahat. Sa ayaw mo’t sa gusto, maghahari siya sa puso mo. “Hahamakin ang lahat” ang wika mo pa.

Pawang nakakakilig sa pandinig ang mga nabanggit, makabagbag-damdamin, ika nga. Subalit ito nga ba ang tunay na kahulugan ng pag-ibig?

Isang bagay ang dapat nating pakatandaan na wala ng hihigit pa sa pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig Niya na walang hinihintay na kapalit ang siyang pinakadakila at tunay na kahulugan ng pag-ibig.

Ang pag-alay Niya ng Kaniyang buhay para sa ating kaligtasan ang patunay nito.

Kung kaya’t ang sino mang di kumikilala sa Kaniya bilang Diyos, at di sumusunod sa Kaniyang mga tagubilin ay di nakakabatid ng tunay na pagmamahal at wala sa Kaniya ang pag-ibig.

Pagkat ang Diyos ay pag-ibig.

Kapatid, kaibigan… ikaw ba’y may pagmamahal sa iyong puso? Nasasaiyo ba ang tunay na pag-ibig? Ang Diyos ba ang naghahari sa iyo?

Kung hindi, ika’y di tunay na nagmamahal at wala ang pag-ibig sa iyo. Di natin tunay na kilala ang Diyos.

For "whoever does not love does not know God, because God is love."

Pagbubulay-bulayan natin ito.

No comments: