Wednesday, November 12, 2008

Tukso, Layuan Mo AkoKay rami nang winasak na tahanan
Kay rami ng matang pinaluha
Kay rami ng pusong sinugatan
O, tukso, layuan mo ako.

Maraming makaka-alala sa awiting ito sa iba’t ibang kadahilanan.

Una, pagka’t maaaring kapanahunan niya nang sumikat ang awit na ito na pinatanyag noon ni Eva Eugenio. “With feeling” pa marahil kung ito’y kanyang awitin sa mga videoke bars nung araw.

O kaya naman, pagka’t tuwing maririnig niya ang awit na ito ay nanunumbalik sa kanyang alaala ang dating matamis na pagsasama at pagkakaibigan na sinira lamang ng isang tukso.

O kaya’y sa dahilang ang awit na ito ay minsan ng naranasan sa totoong buhay – tahanang nawasak dahil naging mahina sa tukso ng laman. Matang pinaluha pagka't iniwanan ng sinisinta at nililiyag, at pusong nasugatan dahil sa tukso’y nagpadala.

O tukso, layuan mo ako.

Ang tunay raw na sukatan ng husay ng tao ay kung gaano siya nagiging matatag sa panahong tukso’y umaali-aligid. Kung papaano siya lumilihis upang di mabitag nitong mapangakit na tukso.
Gayundin naman ang bawat isa sa atin.

Ikaw ba’y tumatakbong papalayo sa tukso? O ikaw ay tumatakbong papalapit?

Ganito ang nangyari kay David nung siya’y nagpadala sa pita ng laman, sa nakita ng kanyang mata, at ninais ng kanyang puso. Nang iwan niya ang hukbong dapat ay naroroon siya, nang siya’y nagnais na mag-isa sa halip na samahan ang mga kawal niya sa digmaan, siya’y nabitag ng tukso sa pamamagitan ni Bathsheba. (2 Samuel 11:1-2)

Siya’y di tumakbong papalayo, bagkus tumakbong papalapit sa tukso.

Iba naman ang naganap kay Joseph (the dreamer) noong siya’y nanunungkulan sa palasyo ni Potiphar sa bayan ng Ehipto. Siya’y tumakbong papalayo sa tukso, kung kaya’t di siya nagapi ng mapang-akit at masigasig na panunukso ni Mrs. Potiphar. (Genesis 39:7-8)

Tayo man din ay di kaiba kay David o kay Joseph. Kung papaano sila tinukso o natukso ay gayundin ang maaaring maranasan natin. Subali’t kailangang mapagtagumpayan natin ang tukso.

At ito’y hindi imposible pagka’t ang nasasa-ati’y higit na makapangyarihan kaysa sa naghahari dito sa mundo. “Greater is He that is in us than the one that is in the world” (1 John 4:4).

Anong dapat gawin kapag natanaw na si Bathsheba o kapag andiyan na si Mrs. Potiphar? Sabi ng awit “O tukso, layuan mo ako.”

Tulad ni Joseph, tayo’y di dapat magpagapi sa tukso. Wag nating ulitin pa ang pagkakamali ni David. Bagkus maging matatag at listo at palagiang magbantay.

"Be self-controlled and alert. Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Resist him." (1 Peter 5:8-9)

May kapangyarihan tayong umiwas sa tukso. May kapangyarihan tayong mapagtagumpayan ang tukso.

"No temptation has seized you except what is common to man. And God is faithful; he will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, he will also provide a way out so that you can stand up under it." (1 Cor. 10:13)

Sa halip na tayo ang hinahabol ng tukso, hayaan nating ito ang kumaripas ng takbo papalayo sa atin dahil taglay natin ang kapangyarin mula sa Kaniya.

"Resist the devil, and he will flee from you." (James 4:7)

Kung magkagayon, mabibigkas natin ang awiting “tukso, layuan mo ako.”

Isang Pagbubulay-bulay.

No comments: