Monday, January 4, 2010

A Straight Line

Mula sa Panulat ni Max Bringula

"Trust in the LORD with all your heart and lean not on your own understanding;
in all your ways acknowledge him,and he will make your paths straight
." - Proverbs 3:5-6

Isa sa mga principles sa Algebra says that “the shortest distance between two points is a straight line”.

Na kung lalapatan ng praktikal na aplikasyon, ang ibig sabihin ay - ang pinakamadaling paraan daw para marating agad ang lugar na pupuntahan ay ang tuwid na daan o straight line. Not the crooked line, nor the zigzag line.

Ito’y isang payak na katotohanan na di naman mahirap unawain. Na kung ang paglakad natin sa buhay ay di tuwid bagkus marami tayong mga short-cuts at paliko-likong gawi, maraming biglang liko sa kanan o sa kaliwa, maraming stop-over sa halip na diretso agad, tiyak na aabutin tayo ng siyam-siyam bago makarating sa ating pupuntahan.

Nung araw galit na galit si Inay sa akin dahil kapag ako’y inuutusan bumili ng suka o toyo o ng ano pa mang bagay sa bahay inaabot ako ng halos trenta minutos yata o isang oras dahil kung saan-saan pa ako nagagawi o nasusuong bago marating ang tindahan at bilhin ang iniuutos ni Inay. Makikipag-huntahan muna ako sa mga kalaro ko at makikipag-usyoso muna kung minsan. Kaya natuyuan na yung adobong niluluto ni Inay bago pa ako makabalik muli.

Minsan ganito rin maihahambing ang ating buhay-espirituwal o maging ang ating pang araw-araw na buhay. Hindi natin marating agad o masunod ang iniuutos sa atin ng Panginoon na puntahan o gawin pagkat marami tayong mga stopover sa buhay. Mahilig tayong lumiko sa halip na diretso lamang. Yung sariling diskarte ang sinusunod natin sa halip ang sa Diyos. Ang buhay natin ay puno ng trial and error. Akala natin yung ginagawa natin ang tama, subalit ang kinalalabasan ay mali pala.

Sabi sa Proverbs 14:12, “There is a way that seems right to a man, but in the end it leads to death”. Ganito rin ang sinasabi sa Proverbs 16:25.

Dalawang beses binanggit ang ganito sa Banal na Kasulatan upang bigyan babala ang tao sa mga kalikuang gawi na akala nila’y tama at siyang laging nais gawin subalit ito ang ikinapapahamak niya.

Sa pagpasok ng Bagong Taon, nawa’y atin nang ituwid ang liko-liko nating pamamaraan sa buhay. Iwasan ang trial and error bagkus sundin at isangguni sa Kaniya ang lahat ng balakin natin sa buhay. Ang Kanyang gawi ang ating sundin at tularan, at tiyak na magiging matuwid ang ating buhay.

Proverbs 3:5-6 says, “Trust in the LORD with all your heart and lean not on your own understanding; in all your ways acknowledge him, and he will make your paths straight.”

Tutuwirin Niya ang ating liko-likong daan, ang masalimuot nating buhay kung tayo’y sa Kaniya ay magtitiwala at susunod sa Kanyang mga tagubilin.

Kapatid, kaibigan… ang daang nilalakaran mo ba ngayo’y tuwid o maraming mga liko?

Paka-tandaan na ang daan tungo sa matuwid na buhay ay ang diretsong paglakad sa gabay ng ating Panginoon. The shortest distance between two points is a straight line.

Isang Pagbubulay-bulay.

No comments: