Sunday, February 20, 2011

Be Strong and of Good Courage


Sa Panulat ni Max Bringula

Do not fear nor be afraid of them for the Lord your God will not leave you nor forsake you. (Deuteronomy 31:6)

What a comforting promise from the Lord.

Kung tayo man sa ngayo’y nakararanas ng takot, ng pag-aalala, ng kabalisaan, ng pighati at kawalan ng pag-asa sanhi ng mga nagaganap sa ating kapaligiran at dala ng mabibigat na problemang pinagdaraanan, pakatandaan ang pangakong ito ng ating Panginoon – na di Niya kailanman tayo iiwanan at pababayaan.

Ang sinumang sumasampalaya sa Kanya at nanalig ay di Niya bibiguin. Ipagkakaloob Niya ang kapahingahan at kalakasang ating kailangan upang magtagumpay.

Kung kaya’t maging matatag. Huwag hayaang makapanaig ang gawa ng kalaban – ang takot, pag-aalala, kabalisaan at kawalan ng pag-asa, pagkat ang lahat ng ito’y di mula sa Kanya kungdi sa kaaway na walang ibang nais kungdi tayo’y igupo.

Be strong and of good courage. Huwag matakot pagka’t kasama mo Siya magpakailanman.

He is our refuge and strength, an ever-present help in times of trouble. (Psalms 46:1)

No comments: