Monday, January 5, 2009

Senyales o Palatandaan

Ang pagbibigay ng senyas (o signs) gamit ang iba’t ibang bahagi ng katawan tulad ng kamay, paa, daliri, mata, kilay, balikat atbp. ay napakahalaga sa larangan ng komunikasyon, pagkat minsa’y may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng salita o panulat lamang kung kaya’t kailangang gamitin ang mga ito upang malinaw na maihatid sa kausap o tagapakinig ang nais tukuyin o ipahiwatig.

Andiyang itataas mo ang iyong kamay, o kaya ika’y maghahalukipkip, ihahakbang ang paa, ipangtuturo ang daliri, itataas ang isang kilay, ikikindat ang kanang mata, ingingiwi ang labi, magkikibit-balikat, at kung anu-ano pang mga gestures, facial expressions or body movements.

Sa pamamagitan ng galaw ng katawan o bahagi nito o kaya’y paglalagay ng malinaw at malaking mga sign boards or signage, nakapagbibigay tayo ng karagdagang kaliwanagan, ng gabay, ng alituntunin at maging ng babala sa sinumang makakakita o makakabasa nito.

Bahagi na ng araw-araw na buhay ng tao ang senyas o mga senyales. Ang tao ayon sa Panginoon ay napakagaling magbasa ng senyales o palatandaan. Sabi Niya sa Matthew 16:2-3, “Sa dapit-hapon ay sinasabi ninyo ‘magiging mabuti ang panahon bukas sapagkat maaliwalas ang langit’. At sa umagang-umaga ay sinasabi ninyo ‘uulan ngayon sapagkat madilim ang langit.’ Nababasa ninyo ang palatandaan sa langit, ngunit hindi ninyo mabasa ang mga palatandaan ng kasalukuyang panahon.”

Tunay nga naman. Maraming mga pagkakataong nababasa natin ang magaganap sa pamamagitan ng mga senyales o palatandaan. Sa Pilipinas, kapag lumilipad ang ipis at hindi ito mapakali kung saan darapo, sabi natin “uy, uulan”. O kaya’y kapag walang patid ang “pag-kokak ng mga palaka”, alam natin na “uulan”.

Kahit dito sa Saudi Arabia, tukoy natin kung lalamig na ang panahon o iinit pa. Ito ay kapag nag-sandstorm. Sinasabi natin malapit ng papasok ang winter, o kaya’y magsa-summer na.

Maging sa ugnayang-pang-tao, magaling tayong magbasa ng mga tanda. Kapag si misis ay kumunot na ang noo at nanahimik, alam nating ito’y galit na. Hindi na natin kailangan pang makakita ng lumilipad na kaldero’t palayok para mabatid natin na galit na si kumander.

Kapag nakatanggap tayo ng text messages mula sa Pilipinas tuwing kinsenas o katapusan ng buwan, alam na rin natin ang ibig sabihin niyon kahit na nga hindi na basahin pa ang nilalaman ng text messages na kadalasan nama’y “I love you daddy” o kaya’y “kumusta ka na riyan, honey” ang laman niyon. Alam na alam mo na na iyon ay pagpaparamdam ng ipapadala mong monthly remittance.

Wais ito” ang sambit mo pa.

Yun nga lamang, kung gaano raw tayo kagaling magbasa ng mga palatandaan, dapat din daw na mahusay tayong magbasa ng palatandaan ng kasalukuyang panahon (or sign of the times).

Nababasa ba natin o nakikita ang mga senyales ng kasalukuyang panahon? That the signs of the Lord’s near coming are just around the corner.

Ang mga pangyayaring nagaganap sa ating kapaligiran ay mga senyales o palatandaan na papalapit na ang Kanyang muling pagbabalik. Ganito ang nakasaad sa Matthew 24:4-14,

"Take heed that no one deceives you. 5 For many will come in My name, saying, 'I am the Christ,' and will deceive many. 6 And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled; for all these things must come to pass, but the end is not yet. 7 For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. And there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. 8 All these are the beginning of sorrows.

9 "Then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for My name's sake. 10 And then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. 11 Then many false prophets will rise up and deceive many. 12 And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. 13 But he who endures to the end shall be saved. 14 And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come.

Ang digmaang nagaganap ngayon sa pagitan ng Israel at Hamas, at iba pang mga digmaan sa iba’t ibang bahagi ng mundo ay ilan lang sa mga palatandaang binabanggit. Ang tag-gutom at tag-tuyot, ang pagbagsak ng dolyar at pagbaba ng presyo ng langis, ang financial crisis at worldwide recession na nararanasan sa lahat ng lupalop ng mundo ay mga palatandaan. Ang lindol, ang pagsulpot ng mga bulaang propeta at paglaganap ng kasamaan, at maging ang walang humpay na paghahayag ng Mabuting Balita ng kaligtasan ay ilan lang sa mga malinaw na palatandaan ng Kanyang muling pagbabalik.

Nababasa ba natin ito?

Masasabi ba nating ating batid ang palatandaan ng kasalukuyang panahon (or sign of the times) kung ang buhay nati’y masalimuot pagkat walang kinikilalang Panginoon. Kung ang masamang gawi ang umiiral sa atin at hindi kabutihan at pagsunod sa Kanyang kalooban. Kung ang inuuna’y luho ng katawan at naaakit pa ng sanlibutan.

Pagkat kung batid natin ang senyales o palatandaan ng kasalukuyang panahon, ito’y makikita at mamamalas sa atin - buhay nati’y matuwid, kalooban Niya ang sinusunod, inihahayag natin ang Mabuting Balita at kinakikitaan tayo ng pagmamahal at ng pagpapatawad sa bawat isa.

The signs of the times.

Nakikita mo ba ang mga senyales? Nababasa mo ba ang mga palatandaan?

Mapalad ang mga nakakakita at nakakabasa nito.

Isang pagbubulay-bulay.

No comments: