Tuesday, January 13, 2009

Obra-Maestra


"For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do." - Ephesians 2:10

Sa nakaraang Pagbubulay-bulay natin, aking nabanggit na ang tao pala kung lilimiin ay animo'y ga-tuldok lamang sa mata ng isang napakalaki, dakila at makapangyarihang Diyos. Kung ang tao ay ikukumpara sa lawak ng kalangitan na nagtataglay ng araw, ng buwan, tala at mga bituin, kung ihahambing siya sa buong sang-nilikha ng Diyos, napakaliit lamang ng tao kung pagmamasdan. Kung kaya't naibulalas ng Psalmist nang liripin niya ang katayuan sa harap ng Panginoon, "Who is man that you are mindful of Him?" (Psalms 8:4)

Subalit ganun man ang kalagayan natin sa Kanyang harapan, tayo'y maituturing na isang obra-maestra ng Diyos. Ito ang binabanggit ng scripture reference natin sa araw na ito, "For we are God's worksmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do" - na ang ibig sabihin, tayo raw ay isang obra-maestra. A masterpiece. Isang kahanga-hangang gawa at disenyo ng isang dalubhasa.

Ito ang katotohanang binabanggit sa Psalms 139:14, "I praise you because I am fearfully and wonderfully made; your works are wonderful, I know that full well."

Ang obra-maestra o chef d'oeuvre sa salitang Franses ay tumutukoy sa isang gawa o akda na iniukit, ipininta, sinulat o binuo na hinahangaan sa kakaiba nitong pagka-gawa at disenyo tulad ng Mona Lisa ni Leonardo Da Vinci, ng mga akdang-musika ni Beethoven, ng mga panulat ni Shakespeare, ng klasikong "Gone With the Wind", ng Pyramid ng Egypt, ng Taj Mahal sa India, o maging ng Ifugao Terraces sa atin. Ang mga ito'y tinaguriang obra-maestra dahil sa pagtataglay nila ng kakaibang katangian na di makikita sa ibang mga akda at siya namang nagpapatanyag sa gumawa at lumikha nito.

Kung ang tao'y isang obra-maestra ng Diyos, samakatuwid siya'y nagtataglay din ng kakaibang-ganda, ng husay, ng talino at kakayahan na magbibigay papuri at paghanga sa kanyang Tagapaglikha.

Subalit papaano ba napapapurihan ang Diyos na lumikha sa atin bilang Kanyang obra-maestra?

Sabi ng Salita Niya na ating pinagbubulay-bulay, "For we are God's worksmanship, created in Christ Jesus to do good works." Sa atin mga mabubuting-gawa raw ang Diyos ay napapapurihan. Sa pamamagitan ng mga salitang namumutawi sa ating mga labi, sa uri ng ating pamumuhay, ng ating pakikipag-ugnayan sa iba, sa ating pakikipag-kapwa, sa ating pagganap sa kanya-kanyang tungkulin at trabaho, sa ating pagtalima sa mga bagay na matuwid at pag-iwas sa masama, napapapurihan ang Diyos na lumikha sa atin. Kanilang sinasambit "napakahusay, napakagaling, kahanga-hanga, kamangha-mangha, kapuri-puri ang sa kanila'y lumikha."

Ito rin kaya ang mga salitang ating maririnig kung tayo'y pagmamasdan mula sa iskaparate o sa lugar na tayo ay naroroon bilang mga obra-maestra ng Diyos? Nababanggit kaya nila na makapangyarihan at napakabuti ng Diyos? Tumataas ba at lalong tumitibay ang kanilang pananampalataya kung tayo'y kanilang nakakasama o nakikilala? Nakapagbibigay liwanag ba tayo sa mga nasa kadiliman, nakapag-aakay ng mga naliligaw tungo sa tamang landas at daraanan, nakapagpapalakas ba tayo ng mga nanghihina at nakapagdudulot ng galak, sigla at pag-asa sa mga nahahapis at dumaranas ng pighati.

Tayo'y nilikha para sa mga mabubuting-gawa. Iniligtas Niya, pinapadalisay at patuloy na pinalalakas upang sa pamamagitan ng ating mga gawa mapapurihan ang may akda sa atin.

We are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works.

Ikaw, ako, tayong lahat ay Kanyang obra-maestra.

Mapapurihan nawa ang Diyos na lumikha sa atin.


Isang pagbubulay-bulay.

No comments: