Tuesday, December 30, 2008

Gusto Kong Bumaet

Gusto kong bumaet, pero di ko magawa

Ito’y linyang hango sa isa sa mga sikat na awitin noon ni Andrew E at siyang titulo naman ng awit ng Death Threat.

Ito’y linyang maaaring sinasambit din natin kadalasan lalo na’t kung sinisikap nating magpakabait at alisin na ang di kanais-nais na ugali o iwanan ang masamang bisyo o gawi.

Kaya nga’t tuwing sasapit ang Bagong Taon ay gumagawa tayo ng ating New Year’s Resolutions sa pagbabakasakali na sa pamamagitan niyon ay matupad ang ating nais na bumaet.

Yun nga lamang, di pa halos nagsisimula ang unang araw ng bagong taon o di pa nakalalayag ng husto ang bagong taong pumasok ay nabali na natin agad ang pangakong magpapaka-baet.

Nandiyang nagtaas agad tayo ng boses sa makulit na kliyenteng ating kaharap. Andiyang magsinungaling tayo para lamang iligtas ang sarili sa isang di magandang maaaring mangyari o sa pagnanais na makamit ang gusto at luho ng katawan. Bumabalik ulet tayo sa bisyong nais iwanan. Umiiral ulet ang pag-iimbot, ang pagmamataas, ang pagiging makasarili, ang katamaran, ang pagwawalang-bahala, ang pagsasalita ng masama, ang pangangalunya, at iba’t iba pang kasalanang nagagawa. Malaki o maliit man marahil ito sa ating paningin o pananaw, sinasadya man o hindi.

Sadyang mahirap ngang magpaka-baet. Ang mga bagay na ayaw mong gawin dahil ito’y masama at nagdudulot ng di maganda sa buhay ay siya namang nagagawa mo. At ang mga bagay na siyang dapat mong gawin dahil ito ang mainam at makakabuti sa buhay ay siya namang di mo magawa-gawa.

"Kahabag-habag ang kalagayan ko! Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan?" (Romans 7 :24)

Ito ang naibulalas ni apostol Pablo nang mapagtanto-tanto niya ang kalunos-lunos na kalagayang ng tao. Na hindi niya kayang iligtas ang sarili mula sa kasalanan. Mula sa kasamaan. Mula sa tiyak na kamatayan.

Subalit salamat sa Diyos pagkat sa pamamagitan ni Kristo Hesus, ito’y magagawa natin. (Romans 7 :25)

Magagawa nating bumaet. Sa Kanyang tulong at kalakasang kaloob sa atin, magagawa natin ang mga bagay na makalulugod sa Kaniya. Magagawa natin baguhin ang buhay tungo sa kabutihan at katagumpayan.

Salamat sa Kanya !

Kaya nga’t sa pagpasok ng Bagong Taon, sa paggawa natin ng New Year’s Resolution, sa pag-desisyon natin na baguhin ang buhay, wag kalimutang ito’y idulog at iaalay sa Diyos upang kanyang kasihan at gawaran ng tagumpay.

Pagka’t sa pamamagitan lamang ng tunay na ugnayan natin sa Kaniya ang mga bagay na ito ay ating magagawa. Sa pamamagitan lamang ng paghahari Niya sa ating buhay ito ay maisasakatuparan.

Gusto mo bang bumaet ?

Posible yan, kaibigan. Kung si Kristo’y iluluklok natin sa ating puso bilang Panginoon at ating Tagapaligtas.

Kung magkakagayon, ang atin nang sasabihin ay “Gusto kong bumaet… magagawa ko na.” Sa tulong Niya!

Isang Pagbubulay-bulay.

Masaganang Bagong Taong puspos ng Kaniyang pagpapala ang aking hangad at dalangin sa inyong lahat.

1 comment:

Marco Crupi said...

Hello I really like your blog, I would like a link exchange with you, I insert your blog to my favorite blogs ;)

the address of my blog is: http://marcocrupifoto.blogspot.com/

My blog deal of the art of photography.
( photo technique, post production, photo retouching, Reportage, how-to and articles )