Thursday, April 21, 2011

Were You There?


WERE YOU THERE?

Were you there when they crucified my Lord?
Were you there when they crucified my Lord?
Oh..oh… sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble.
Were you there when they crucified my Lord
?”

Ito’y hango sa awiting madalas nating naririnig kapag Semana Santa o Holy Week. Ang malumanay nitong melodiya at taimtim na pag-awit ay sadyang nagdudulot ng kakaibang hapdi at sakit na animo’y isang balaraw na itinuturok sa puso ninuman.

NAROROON KA BA
nang ang Panginoon ay ipinako at nabayubay sa krus? Nang Siya’y hampasin at pahirapan. Nang Siya’y suutan ng koronang tinik. Nang Siya’y duraan, sipain, at laitin.

Dahil sa ating mga sala at ng buong sangkatauhan, ang Panginoon ay dumanas ng hirap at pasakit at kamatayan sa krus. Ang parusang dapat ay sa atin ipinataw ay Siya ang nagbata at umako.

But He was pierced for our transgressions,
He was crushed for our iniquities;
the punishment that brought us peace was upon him. (Isaiah 53:5)

NAROROON KA BA? Nadarama mo ba ang hirap at sakit na Kanyang tiniis para sa atin? Naririnig mo ba ang mga paglait na Kanyang tinamo? Nasaksihan mo ba ang pagturok ng koronang tinik sa kanyang ulunan at ang bawat hagupit na tumatama sa Kanyang likuran?

NAROROON KA kung magpahanggang-ngayon kasalana'y di nililisan. NAROROON KA kung patuloy na sumusuway sa Kanyang kalooban.
NAROROON KA kung binabalewala ang kaligtasang iniaalay Niya.

Tayo’y dapat lumisan na sa lugar na ito, sa pinangyarihan ng Kanyang kamatayan, dahil sa ating kasalanan. Bagkus tayo'y humakbang na patungo sa lugar ng Kanyang muling pagkabuhay. Doon tayo naroroon dapat.

Kapatid, kaibigan.... NAROROON KA PA RIN BA?

“Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay Niya ang Kanyang kaisa-isang Anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kaniya ay di na mapapahamak, bagkus magkakaroon ng buhay na walang-hanggan.” - John 3:16

Isang Pagbubulay-bulay
by Max Bringula Chavez

No comments: