Monday, March 15, 2010

Kailangan Pa Bang I-Memorize Yan?


Mula sa panulat ni Max Bringula

I could not speak to you as spiritual people, but carnal, as babes in Christ.” – 1 Corinthians 3:1

Kailangan pa bang i-memorize yan?” Yan ang pumapailanlang na tanong araw-araw na iyong mapapakinggan sa isang radio program sa Pilipinas. Mala-sarcastic ang dating ng tanong kung saan hinahamon ang tagapakinig sa pagmamaang-maangan at pagbabale-wala sa mga payak na bagay na dapat ay alam niya na at di na kailangang i-memorize pa at ipagduldulan lagi sa kukote.

Mga bagay na dapat pang ipaliwanag ng husto bago kumilos gayong maliwanag pa sa sikat ng araw sa katanghalian ang tinutukoy at dapat gawin. “Mini-memorize pa ba yan?” Na ang ibig sabihin ay “dapat, alam mo na.”

Ganito rin ang hamon sa atin ng Diyos sa mga katuruan Niya na lagi nating naririnig at itinuturo sa atin subalit patuloy na sinusuway at ipinagwawalang-bahala. Kung kaya’t di tayo matuto-tuto. Kung kaya’t lagi na lamang tayong nasa basic, di na makausad, din a maka-alis-alis doon. Yun at yun na lamang palagi.

I could not speak to you as spiritual people, but carnal, as babes in Christ.” Yan ang sabi ni Paul sa mga Kristiyano na hindi natututo at mahina ang paglago bilang Kristiyano. Marahil ganito rin ang ipinakadiin-diinan ni Paul, “kailangan pa bang i-memorize yan? “

Ikaw, kaibigan…kapatid, natutunan mo na ba ang leksiyong itinuturo syo ng Diyos o hanggang ngayo’y di mo pa ma-memorize at pilit pa ring mini-memorize.

Kailangan pa bang i-memorize yan?”

Isang pagbubulay-bulay.

2009 copyrighted.

No comments: