Tuesday, April 3, 2012

Patawarin N'yo Po Sila


Father, forgive them, for they know not what they are doing.” – Luke 23:34

Isang dakilang pagmamahal ang mamamalas sa katagang ito na namutawi mula sa bibig ng ating Panginoong Hesus. Habang binabata ang sakit na tumatagos sa buong kalamnan dahil sa pakong ibinaon sa Kanyang paa’t mga kamay, ang pagmamahal pa rin sa sangkatauhan ang laman ng Kanyang puso’t isipan.

Ganito Niya ipinadama ang Dakilang pagmamahal sa atin.

In this is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins.” – 1 John 4:10

Dahil sa ating sala, Siya’y nabayubay sa krus. Ang Kanyang kamatayan ang nagbigay sa atin ng buhay na walang-hanggan. Ang dugo Niya ang naglinis sa ating karumihan. (Heb. 9:22)

Patawarin N’yo po sila” – iyan ang katagang tumutungkol sa atin. Kapatawarang laging laan sa sino mang lalapit sa Diyos at hihingi ng paglilinis sa ating karumihan. Kahiman tayo ang sanhi ng Kanyang kamatayan at paghihirap, kapatawaran Niya’y kakamtin kung sasampalataya lamang at tatanggapin Siya bilang Panginoon at Tagapagligtas.

Patawarin N’yo po sila” - nawa’y ang dakilang pagmamahal na ito na mula sa ating Diyos at Dakilang Lumikha ang magdala sa atin sa Kanyang paanan.

Isang Pagbubulay-bulay
by Max Bringula Chavez

No comments: