Monday, April 2, 2012

Crucify Him! Crucify Him!


Ito ang kanilang sigaw, "crucify Him, crucify Him!" (Luke 23:21)

Kani-kanina lamang sila itong nagwawagayway ng Palaspas at nagbubunyi sa Kanya, inihahayag na dumating na ang kanilang Hari.

Subalit ano ang nangyari't ngayon ay iba ang kanilang isinisigaw? Mas ninais pa nilang palayain si Barabbas na isang kriminal at si Hesus na walang kasalanan ang magdusa't parusahan at siyang ipako sa krus.

Madali nga bang makalimot ang tao sa kabutihan ng Diyos? Di niya na ba naalala ang mga pagpapalang binibigay at pag-iingat Niya? Na sa oras ng kagipitan o sa paghahangad ng mas akala niya ay magandang bagay, ipagpapalit ang Diyos sa materyal, sa tao at sa ano mang bagay o mga kaganapan, matiyak lamang ang kanyang pakay at makamit ang nais.

"Crucify Him, crucify Him!"

Ganito rin ba ang ating isinisigaw? Dahil ipinagpalit natin Siya.

"There is a way that seems right unto man, but the end of it is destruction." - Proverbs 14:12

Siyasatin ang sarili, baka kasama tayo sa sumisigaw ng "crucify Him!"

Isang Pagbubulay-bulay
by Max Bringula Chavez

No comments: