Sunday, April 1, 2012

Iwagayway Mo


They took palm branches and went out to meet him, shouting, "Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord! Blessed is the king of Israel!" - John 12:13

Ganito ang ginawa ng mga Hudyo nang pumasok si Hesus sa Jerusalem upang dumalo sa Feast of Passover. Kanilang iwinagayway ang palaspas na tangan bilang pagbubunyi kay Hesus bilang kanilang Hari.

Na siyang nararapat pagkat si Hesus ay Hari ng mga hari. Panginoon ng mga panginoon.

Ang pagwawagayway ng palaspas o ano mang bagay ay pagpapakita di lamang ng pagbubunyi kungdi ng pagpapasakop, pagkilala at pagtanggap sa hinahandugan nito.

Kung gayon, kung si Kristo ang ating Hari, Panginoon at Tagapagligtas, ano ang iwinawagayway mo bilang pagbubunyi sa Kanya kaakibat ang mataas na papuri at pagsamba?

Wika sa Romans 12:1, “Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako’y namamanhik sa inyo na ialay ang sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos."

Ang ating buhay na puspos ng Kanyang kabanalan ang siya nating iwagayway tanda ng pagkilala kay Hesus bilang ating Hari at Panginoon.

Isang Pagbubulay-bulay
by Max Bringula Chavez

No comments: