Saturday, December 19, 2009

Banga'y Iwanan Na

Mula sa Panulat ni Max Bringula

Then, leaving her water jar, the woman went back to the town and said to the people, 29 "Come, see a man who told me everything I ever did. Could this be the Christ?" - John 4:28-29

Isang tipikal na katanghaliang-tapat noon iyon sa babaeng Samaritana na tangan-tangan ang isang banga upang umigib ng tubig sa balon ni Jacob.

Dati-rati naman siyang tumutungo roon kapag katanghaliang-tapat kung saan wala halos umiigib. Iyon ang mainam na oras para sa kanya na pumunta roon dahil walang makakakita na maaaring makakilala sa kanya at humusga.

Subalit yaon pala ang oras na itinakda ng Diyos na makamit niya ang tubig na buhay na mas higit niyang kailangan kaysa sa pisikal na tubig na parati niyang binabalik-balikan pagkat kahiman araw-araw siyang umigib, nauubos pa rin ito at kailangan niyang umibig muli.

Wika ng Panginoon sa kanya, “Ang bawat isang uminom ng tubig na ito (pisikal na tubig) ay muling mauuhaw. (Subalit) Ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kaniya ay magiging balon ng tubig na mapapasa kaniya. Ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan." (John 4:13-14)

Simula nga niyon, “her life had never been the same before”. Ang dating “katanghaliang-tapat” sa kanyang buhay kung saan hirap at pawis ang kanyang nararanasan sanhi ng init ng araw, ay naging isang "maaliwalas na umaga" pagkat hatid niyon ay bagong pag-asa at katugunan sa kanyang pangangailangan.

Ang patotoo ng pagbabagong ito’y masasaksihan sa mga sumunod na talata sa John 4 kung saan ang bangang tangan-tangan niya rati upang umigib ay iniwan niya na lamang sa tabi ng balon at siya’y humayo at pinagsabi ang ginawa ni Hesus sa kanyang buhay.

Kapatid, kaibigan…. tangan mo pa rin ba ay banga at pabalik-balik na ika’y umiigib dahil uhaw mo’y di pa rin mapatid ng tubig na iyong inigib? Kung gayon, tubig na buhay na alay ni Hesus ang iyong tanggapin upang kauhawan ay maibsan ng lubusan at ang hungkag sa puso’y Kanyang matugunan.

Iwanan na ang banga na tangan-tangan at kay Hesus ika’y lumapit pagkat sa Kanya lamang makakamtan ang tunay na tubig na nagbibigay-buhay.

Isang Pagbubulay-bulay.

No comments: