Wednesday, September 28, 2011

Kung Manunumbalik Lamang

"If my people who are called by My Name, shall humble themselves, and pray and seek My face, and turn from their wicked ways; then I will hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land." - 2 Chronicles 7:14

Pinapanood ko kagabi sa TV Patrol ang pinsalang idinulot ni Pedring nang hagupitin nito ang hilagang bahagi ng bansa kasama na ang Metro Manila.

Nakalulunos ang mga imaheng aking nakita. Mga nagbagsakang mga puno, pader, poste at billboards, natuklap na mga bubungan, mga tahanang lubog sa baha, mga paslit na bata, matatanda't kababaihan na lumilikas upang mailigtas ang sarili sa hampas ng bagyo, at marami pang mga nakapanglulumong larawan ng kalagayan ng ating bansa sa ganitong panahon ng kalamidad.

Bakit kaya hindi tinatantanan ang Pilipinas ng unos? Hindi na maka-usad-usad. Lagi na lamang sinasalanta ng iba't ibang kalamidad na gawa ng kalikasan at maging ng sariling kapabayaan.

Bilang isang bansa, bilang isang indibiduwal at bilang isang nilikha - ano kaya ang dapat nating limiin sa ating kalagayan sa harap ng Panginoon.

Pangako Niya na pagpapalain ang sino mang manunumbalik sa Kanya at susunod. Hindi kaya ito ang kadahilanan ng kahirapang nararanasan ng ating bayan?

Remember this, "If my people who are called by My Name, shall humble themselves, and pray and seek My face, and turn from their wicked ways; then I will hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land." - 2 Chronicles 7:14

Kung gayon, DINGGIN ang tawag Niya. SUNDIN ang hinahayag ng Kanyang Salita. At ang pagpapala Niya'y ating KAKAMTIN.

Isang Pagbubulay-bulay
by Max Bringula Chavez

No comments: